INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOVVšeobecné informácie o spracovaní osobných údajov (ďalej len "OÚ") sú vypracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

 Podľa článku 4 ods. 1 nariadenia GDPR  „osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. 

Spracúvaním osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štrukturovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie,
obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.pohodoveuctovnictvo.sk  je Ing. Katarína Kováčová, miesto podnikania: J. Matušku 2234/22, 955 01 Topoľčany, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Topoľčany, pod číslom: 470-23392, e-mail: info@pohodoveuctovnictvo.sk,
tel.: +421 944 246 310 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými je v kontakte, bez ohľadu na to, či osobné údaje spracováva sama alebo prostredníctvom tretích strán. Je mimoriadne dôležité, aby každá dotknutá fyzická osoba chápala, ktoré osobné údaje o nej spracúvame, prečo to robíme a aké sú jej práva. Osobné údaje dotknutých osôb môžeme spracúvať rôznymi spôsobmi a v rôznych informačných systémoch v závislosti od typu dotknutej
osoby.

Na ochranu Vašich osobných údajov pred neoprávnenými osobami a proti nezákonnému spracovaniu, nepredvídanej strate, zničeniu a poškodeniu, a to v online i offline prostredí, používame fyzické, elektronické a organizačné opatrenia na predchádzanie vzniku takýchto situácií v súlade s našimi internými pravidlami v oblasti ochrany osobných údajov.

1 ÚČEL SPRACÚVANIA OÚ
Hlavnou činnosťou SZČO  Ing. Katarína Kováčová, miesto podnikania: J. Matušku 2234/22, 955 01 Topoľčany, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Topoľčany, pod číslom: 470-23392, e-mail: info@pohodoveuctovnictvo.sk, tel.: +421 944 246 310 je externé vedenie účtovníctva, spracovanie mzdovej a personálnej agendy a podnikateľské poradenstvo.
V tomto postavení môže SZČO konať v prípade priameho odberateľsko-dodávateľského
vzťahu ako prevádzkovateľ (body 1.3-1.5), v prípade externého spracovania účtovných dokladov klienta a miezd zamestnancov, ktorých osobné údaje poskytol ich zamestnávateľ ako klient SZČO, koná SZČO ako sprostredkovateľ  (body 1.1-1.2).

1.1 Vedenie účtovníctva a poradenstvo
V informačnom systéme Evidencia účtovníctva, majetku a pokladnice v zmysle právneho základu podľa článku 6 ods. 1 písm. b) a c) GDPR spracúva sprostredkovateľ na základe poverenia
prevádzkovateľom za účelom plnenia zmluvy o poskytovaní účtovných služieb nasledujúce osobné údaje zamestnancov prevádzkovateľa, dodávateľov a odberateľov prevádzkovateľa (ďalej „dotknuté osoby“):
- meno,
- priezvisko, titul, podpis
- adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu
- číslo bankového účtu fyzickej osoby
- tel. č., e-mail
- iné údaje v rozsahu vyžadovanom aplikovateľnými právnymi predpismi.
Sprostredkovateľ spracúva za účelom vedenia jednoduchého alebo podvojného účtovníctva účtovné doklady prevádzkovateľa – objednávky, prijaté a vydané faktúry, bankové výpisy, pokladničné doklady, doklady skladového hospodárstva a doklady o investičnom majetku a drobnom dlhodobom majetku.

1.2 Mzdy a personalistika
V informačnom systéme Mzdy a personalistika v zmysle právneho základu podľa článku 6 ods. 1 písm. b) a c) GDPR spracúva sprostredkovateľ v mene prevádzkovateľa za účelom plnenia zmluvy o poskytovaní služieb mzdovej a personálnej agendy nasledujúce osobné údaje:
- meno, priezvisko, titul zamestnancov
- adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu
- dátum a miesto narodenia zamestnancov
- rodné číslo,
- štátna príslušnosť, rodinný stav, vzdelanie, prax zamestnancov
- číslo občianskeho preukazu zamestnancov
- kontaktné údaje zamestnancov (telefón, e-mail)
- názov zdravotnej poisťovne, dôchodkovej správcovskej spoločnosti, doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zamestnancov
- základná mzda, osobné ohodnotenie a iné zložky odmeňovania zamestnancov
- údaje o odpracovanom čase, pracovnej neschopnosti, o osobných prekážkach v práci, o zmenenej pracovnej schopnosti, údaje o iných zamestnávateľoch
- údaje o bankových účtoch, exekúciách, neoprávnene vyplatených dávkach
- mená, priezviská a rodné čísla rodinných príslušníkov zamestnancov, vrátane dokumentov preukazujúcich rodinný stav (sobášny list, rodné listy detí)

Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje zamestnancov a rodinných príslušníkov zamestnancov prevádzkovateľa (ďalej „dotknuté osoby“) na základe poverenia prevádzkovateľa. Na spracúvanie osobných údajov sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby.

1.3 Daňové priznania pre fyzické osoby
V informačnom systéme Daňové priznania pre fyzické osoby v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) a
c) GDPR spracúva SZČO ako prevádzkovateľ za účelom spracovania daňového
priznania fyzickej osoby typu A alebo typu B nasledujúce osobné údaje:
- meno, priezvisko, titul, podpis
- rodné číslo, dátum narodenia
- adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu
- výška príjmu
- číslo bankového účtu fyzickej osoby
- tel. č., e-mail
- mená, priezviská, dátum narodenia a rodné čísla dieťaťa/detí, dátum narodenia, rodné číslo a výška príjmu manžela/manželky, vrátane dokumentov preukazujúcich uvedené informácie (sobášny list, potvrdenie o príjme, potvrdenie o čerpaní a výške materskej dávky, rodičovského príspevku, potvrdenie z UPSVaR, rodné listy detí)
- iné údaje v rozsahu vyžadovanom aplikovateľnými právnymi predpismi.

1.4. Zmluvná spolupráca
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci zmluvnej spolupráce s dodávateľmi a odberateľmi je v zmysle právneho základu podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR príprava návrhov zmlúv, uzavretie a evidencia zmlúv v rozsahu nasledujúcich osobných údajov:
- meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, adresa trvalého pobytu, miesto podnikania,
rodné číslo, číslo OP dátum a miesto narodenia, číslo bankového účtu fyzickej osoby.

V rámci zabezpečenia plynulého plnenia zmluvných povinností v zmysle právneho základu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR spracúvame osobného údaje zamestnancov zmluvných dodávateľov a odberateľov:
- meno, priezvisko, titul, podpis, pracovné zaradenie, miesto výkonu práce, telefónne číslo (firemné), e-mail (firemný), identifikačné údaje zamestnávateľa.

1.5 Webstránka www.pohodoveuctovnictvo.sk
V prípade vyplnenia kontaktného formulára na webovej stránke www.pohodoveuctovnictvo.sk sa
v zmysle právneho základu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR za účelom spätného kontaktu z dôvodu záujmu o ponúkané služby prevádzkovateľa, resp. služby marketingu sú spracované nasledujúce osobné údaje:
- meno, priezvisko, titul
- adresa
- kontaktné údaje (telefón, e-mail)

Ponúkané služby na webstránke nie sú určené resp. smerované pre deti do 16 rokov veku, a z toho dôvodu sa našej spoločnosti netýka povinnosť overovať či zákonný zástupca poskytol osobe mladšej ako 16 rokov súhlas so spracovaním jej osobných údajov (podľa § 15 Zákona o ochrane osobných údajov).

2 DOBA SPRACÚVANIA
Vaše údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných predpisov, a účelu na ktorý boli získané, ak máme oprávnený záujem ich uchovať napr. až do ukončenia zmluvného vzťahu. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s takýmto zmluvným vzťahom, naša prevádzka uchováva Vaše osobné údaje na nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi. Pokiaľ takáto doba nie je zákonom stanovená, je naša prevádzka oprávnená uchovávať Vaše osobné údaje najmenej tri roky odo dňa skončenia zmluvného vzťahu (maximálne však po dobu desiatich rokov, ak príslušné právne predpisy nestanovujú vyššie dobu uchovávania).

3 TRETIE STRANY
Osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom, tretím stranám a sprostredkovateľom, t. j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom.

Osobné údaje sú poskytované sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, orgánom finančnej a colnej správy a iným orgánom verejnej správy a štátnej správy, Štatistickému úradu, Exekútorskému úradu, súdu, Slovenskej pošte, dôchodkovým fondom, bankám.

Okrem prevádzkovateľa majú k OÚ prístup aj naši subdodávatelia služieb. Komunikácia medzi nami funguje cez komunikačný nástroj e-mail poskytovaný obchodnou spoločnosťou Websupport, s.r.o. a cez zabezpečené prístupy.
Hosting nám poskytuje obchodná spoločnosť Websupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava Slovenská republika, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 63270/B, IČO: 36421928.

4 POUŽÍVATELIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
- poverená osoba Ing. Katarína Kováčová

5 MANIPULÁCIA S OSOBNÝMI ÚDAJMI
 Zber, spracovanie, archivovanie, alebo likvidácia.

6 CEZHRANIČNÝ TOK OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN
Cezhraničný tok OÚ do tretích krajín sa cielene nevykonáva, no niektorí z príjemcov OÚ môžu mať umiestnené servre mimo EÚ (napr. Google).
Tento prenos sa uskutočňuje iba za predpokladu prísneho dodržiavania GDPR.

7 AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVANIE
Prevádzkovateľ spracúva OÚ v listinnej aj v elektronickej podobe, pričom sa nevyužíva
automatizované profilovanie.

8 PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
V prípade, že naša prevádzka spracúva Vaše osobné údaje máte, ako dotknutá osoba, nasledovné
práva:
Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese uvedenej v časti 1. tohto dokumentu, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu (alebo iným primeraným spôsobom). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných
údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v elektronickej forme ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie
upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých
relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich
legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený
dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov
V prípade, že sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv na ochranu osobných údajov máte
právo podať sťažnosť dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov na adrese
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
Identifikačné údaje:
IČO: 36064220
DIČ: 2021685985
Sekretariát úradu:
+421 /2 3231 3214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk